Please beware: the S:PAM website has been updated and moved to: http://s-pam.ugent.be

Please update your bookmarks!

You will be redirected to the new website in a few seconds.

Theaterwetenschappen aan de UGent

De opleiding Theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent maakt deel uit van de vakgroep Kunst-, Muziek- en Theaterwetenschappen. Het uitzonderlijke concept van de opleiding bestaat uit het geïntegreerde aanbod in het curriculum: Musicologie, Podium- en Mediale Kunsten, Beeldende Kunst, Architectuur, Interieur en Kunstnijverheid. De Gentse opleiding onderscheidt zich hierdoor van de andere Vlaamse universiteiten. Vertrekkend van een algemeen omkaderende basisopleiding en een eerste kennismaking met de geschiedenis van de verschillende disciplines, wordt progressief gestreefd naar verdieping in de specifieke vakgebieden enerzijds en naar interdisciplinair onderzoek en onderwijs anderzijds.

De Theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent bestudeert de podium- en mediale kunsten, dat wil zeggen het theatrale gebeuren in de meest brede betekenis van het woord. De studie van de dramatekst en het theater wordt verruimd tot de studie van de podiumkunsten (teksttheater, performance, figurentheater, danstheater, muziektheater,…) en de moderne mediale kunsten (fotografie, film, video,…). Hiermee wordt ingespeeld op de internationale wetenschappelijke tendens van performativiteit, transversaliteit en intermedialiteit.

De leerstof wordt gedoceerd in uiteenlopende lesvormen van hoorcolleges tot interactieve onderzoeksseminaries met groepswerken en presentaties. De oefeningen maken de student vertrouwd met specifieke onderzoeksvaardigheden. Vertrekkend van een goed afgebakende onderzoeksvraag wordt aangeleerd om zelfstandig en kritisch onderzoek te verrichten. Tevens wordt de student getraind in journalistieke schrijfvaardigheden, in archiefonderzoek en voorstellingsanalyse. Via de stages maken de studenten kennis met de sector, ontwikkelen zij organisatorische en productionele vaardigheden en kunnen zij hun theoretische kennis aan de praktijk toetsen. Daarnaast krijgt de student tijdens de opleiding vaak les van internationale gastsprekers.

De opleiding biedt een waaier aan toekomstmogelijkheden. De afgestudeerden vinden op de arbeidsmarkt een rijk en gediversifieerd afzetgebied. Zij komen in aanmerking voor functies in het ruime artistieke en culturele veld, hetzij in artistiek ondersteunende functies (bachelor), hetzij op het leidinggevende en beleidsmatige niveau of op onderzoek gericht (master). De culturele sector dient hierbij ruim te worden geïnterpreteerd: musea, culturele centra en Kunstencentra, media, pers en uitgeverijen, archieven en documentatiecentra, erfgoedcellen, cultuurtoerisme, galerijwezen, monumentenzorg, onderwijs en andere overheidsdiensten.

Zie ook de website van de vakgroep Kunstwetenschappen.